Regulamin Emisji Reklam

1. DEFINICJE

1.1. Agencja – Audience Network Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (05-075), przy ul. Żeromskiego 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000524099, NIP: 9512384089, REGON: 147425174;

1.2. Emisja - emisja Reklamy w internetowej sieci reklamowej wykorzystywanej przez Agencję;

1.3. Klient - osoba fizyczna działająca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zlecająca Agencji Emisję Reklamy. Klientem może być również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu własnym i na rzecz swoich klientów, jeżeli jest osobą fizyczną działającą w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

1.4. Materiały Reklamowe - treść oraz grafika przekazu reklamowego w postaci plików elektronicznych. Materiały Reklamowe stanowią podstawę Reklamy zleconej do Emisji;

1.5. Regulamin - niniejszy Regulamin;

1.6. Reklama - każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Klienta;

1.7. Specyfikacja Techniczna - ustalona przez Klienta i Agencję specyfikacja techniczna Reklam, które mają podlegać Emisji;

1.7. Specyfikacja Techniczna - ustalona przez Klienta i Agencję specyfikacja techniczna Reklam, które mają podlegać Emisji;

1.8. Zlecenie - lecenie Emisji przez Agencję, składane przez Klienta Agencji. Zlecenie wraz z Regulaminem stanowi całość umowy na Emisję. Zlecenie zawiera takie elementy jak:

 • 1.8.1. przedmiot zamówienia (rodzaj Reklamy),
 • 1.8.2. okres jej emisji, datę rozpoczęcia emisji,
 • 1.8.3. wynagrodzenie Agencji;
 • 1.8.4. dane identyfikujące osobę, w której imieniu jest zamawiana emisja reklam (jeżeli ma to miejsce);
 • 1.8.5. dane identyfikujące Klienta: imię i nazwisko osoby zlecającej, dane Klienta: adres, telefon, faks, NIP; KRS (jeśli dostępny)
 • 1.8.6. dane Agencji
 • 1.8.7. termin płatności faktury, nazwę banku i numer konta, na które powinno zostać przelane wynagrodzenie przez Klienta;

Dodatkowo Zlecenie może zawierać takie elementy jak:

 • 1.8.8. lista zamawianych powierzchni reklamowych (określenie serwisów, w których ma odbyć się Emisja)
 • 1.8.9. formy reklamowych (np. double billboard, rectangle, link tekstowy) jednostkę rozliczeniowa (odsłony, czas, kliknięcia, działania);
 • 1.8.10. wartość jednostki rozliczeniowej na poszczególnych serwisach, ewentualne rabaty,
 • 1.8.11. wartości po udzielonych rabatach;
 • 1.8.12. ewentualne dodatkowe założenia dotyczące emisji reklamy ( targetowanie, capping itp.)

Złożenie Zlecenia oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Agencję jest jednoznaczne z zawarciem umowy o Emisję. Zlecenia Emisji oraz potwierdzenie ich przyjęcia mogą być dokonywane w formie elektronicznej. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Agencję, Zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady Emisji przez Agencję.

2.2. Reklamy są emitowane na podstawie odrębnie zawartego przez Agencję oraz Klienta Zlecenia.

2.3. Złożenie przez Klienta podpisanego Zlecenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2.4. Klient wyraża zgodę na udostępnianie przez Agencję przekazanych przez Klient treści osobom trzecim.

3. ZLECANIE I EMISJA REKLAM

3.1. Klient zobowiązuje się przesłać drogą mailową Agencji zgodne ze Specyfikacją Techniczną Materiały Reklamowe niezbędne do zamieszczenia Reklamy nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym dniem rozpoczęcia Emisji, a w przypadku materiałów formacie w html, rich media lub innym niestandardowym formacie, nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym dniem rozpoczęcia Emisji, pod rygorem braku odpowiedzialności Agencji za brak realizacji Zlecenia w terminie.

3.2. Niedostarczenie właściwych Materiałów Reklamowych w terminach określonych w Regulaminie, upoważnia Agencje do odmowy zamieszczenia Reklamy w terminie ustalonym w Zleceniu. W takim przypadku, Agencja jest uprawniona do niezrealizowania części lub całości Zlecenia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Agencja nie jest zobowiązana do zwrotu wynagrodzenia za niezrealizowana część lub całość Zlecenia z powodu omawianego w tym punkcie.

3.3. Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów serwisów, w których będą emitowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako treści reklamowe. Reklamy swoją treścią nie mogą wprowadzać użytkowników internetu w błąd. Agencja jest uprawniona do oznaczania Reklam w sposób zapewniający ich jednoznaczną identyfikację i rozpoznawalność jako treści reklamowe. W szczególności Agencja jest uprawniona do dodatkowego oznaczania Reklam słowami słowami: “reklama”, “ogłoszenie płatne”, “sponsor” lub ich synonimami.

3.4. Niedozwolone jest używanie w Reklamach elementów operacyjnych, których funkcja wynikająca z formy, napisu czy konwencji jest niezgodna z ich komunikatem, lub działa w sposób nietypowy.

3.5. Agencja, jeśli zachodzi taka potrzeba, jest uprawniona do samodzielnego przetworzenia Materiałów Reklamowych w Reklamy, na zasadach uzgodnionych i zaakceptowanych przez Klienta.

3.6. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu wyłączne i niczym nie obciążone prawa do posługiwania się użytymi w zleconych do Emisji Reklamach informacjami, danymi, utworami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie Zlecenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zlecana Reklama nie jest sprzeczna z prawem, zwyczajami ani zasadami współżycia społecznego. Ponadto, wraz z udostępnieniem Materiałów Reklamowych, Klient udziela Agencji niewyłącznej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie licencji do Materiałów Reklamowych i Reklam na polach eksploatacji takich jak: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów Reklamowych i/lub Reklam w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w celu prezentowania przez Agencję jej działań podczas szkoleń i konferencji, w których uczestniczyć będą przedstawiciele Agencji.

3.7. W przypadku Reklam dotyczących działalności, do której prowadzenia wymagana jest koncesja, zezwolenie, licencja itp. Klient zobowiązany jest przedstawić, na żądanie Agencji, posiadaną przez siebie koncesję, zezwolenie, licencję itp. W przypadku nieprzedłożenia stosownych dokumentów Agencja może odmówić Emisji.

3.8. Agencja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Materiałów Reklamowych/Reklamy lub odmowy Emisji albo też wstrzymania Emisji bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, gdy:

 • 3.8.1. treść lub forma Reklamy jest niezgodna z prawem, zwyczajami, zasadami współżycia społecznego, linią programową serwisów, w których Agencja ma dokonać Emisji Reklam, Regulaminem oraz Zleceniem;
 • 3.8.2. Klient na żądanie Agencji nie przedstawi posiadanej przez siebie koncesji, zezwolenia, licencji etc., jeśli Reklama ma dotyczyć działalności, które wymagają posiadania odpowiednio koncesji, zezwolenia, licencji etc.
 • 3.8.3. w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez osobę trzecią lub właściwy organ lub instytucję powołaną do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy,
 • 3.8.4. wynika to z siły wyższej,
 • 3.8.5. w przypadku braku zapłaty w terminie wynagrodzenia za zamieszczoną wcześniej Reklamę lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.

3.9. Lista umieszczona w poprzednim pkt. 3.9 wyżej nie jest zamknięta i stanowi jedynie przykładowe sytuacje, a Agencja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Materiałów Reklamowych/Reklamy lub odmowy Emisji albo też wstrzymania Emisji Reklamy w każdej sytuacji, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, przy czym, jeśli przyczyna braku Emisji Reklamy nie leży po stronie Klienta, Klientowi przysługuje roszczenie o zwrot części ceny za usługę proporcjonalnie do niezrealizowanego okresu Emisji.

3.10. Dokonanie Emisji nie oznacza, że Agencja stwierdziła zgodność Materiałów Reklamowych/Reklamy z Regulaminem.

4. WYNAGRODZENIE

5.1. Odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej Klientowi przez Agencję nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za Emisję zgodnie ze Zleceniem. Agencja nie odpowiada wobec Klienta z tytułu utraconych korzyści.

5.2. Klient oświadcza, że dysponuje odpowiednimi prawami, w tym w szczególności prawami autorskimi bądź licencjami do posługiwania się materiałami reklamowymi zleconymi do emisji oraz zawartymi w tych materiałach informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej.

5.3. Klient oświadcza, iż zlecana przez niego Emisja Reklam będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie narusza praw autorskich oraz innych praw bądź praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, jak również nie wymaga żadnych dodatkowych zgód, bądź zezwoleń podmiotów trzecich, ani nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

5.4. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Klient. W przypadku gdyby w wyniku zamieszczenia reklamy Agencja poniosła jakąkolwiek szkodę związaną z naruszeniem prawa przez Emisję danej Reklamy bądź z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste), Klient będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Agencję w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.

5.5. Jeżeli z winy Agencji Emisja nie zostanie zrealizowana lub zostanie zrealizowana niewłaściwie, Agencja zobowiązuje się do powtórnej Emisji w terminie ustalonym ze Klientem.

5.6. Agencja nie odpowiada za przerwy w Emisji Reklam wynikłe z niezależnych od Agencji przyczyn. W takich przypadkach Klient otrzyma dodatkowy czas Emisji Reklamy równy okresowi, w którym jego Reklama nie była wyświetlana. Z tego tytułu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia względem Agencji.

5.7. Agencja nie bierze odpowiedzialności za wykonywanie wszelkich zobowiązań w szczególności wykonanie ofert zawartych w treści banerów reklamowych oraz innych form reklamy dostarczonych przez Klient i widocznych w sieci internet, skierowanych do osób trzecich.

5.8. Agencja nie przejmuje na siebie odpowiedzialności przewidzianej art.15 Ustawy z dnia 7 października 1999 o języku polskim (DZ.U. nr 90 z 1999 roku, poz. 999) – z tytułu prezentacji banerów reklamowych oraz innych form reklamy dostarczonych przez Klienta.

6. SIŁA WYŻSZA

6.1. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze Zlecenia i/lub Regulaminu, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności (choć nie wyłącznie): wybuchu lub groźby wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, pandemii, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej.

6.2. W przypadku wyżej wymienionych zdarzeń Agencja zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o nich Klienta i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy Emisji.

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Agencję należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: sales@audiencenetwork.pl lub listownie na adres siedziby Agencji.

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz odpowiedź zostanie udzielona na wskazany przez Klienta adres.

7.3. Agencja zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, które będą wymagać dodatkowych wyjaśnień od osób trzecich. O dodatkowym terminie każdorazowo Klient zostanie powiadomiony.

7.4. W przypadku braku lub niezgodnej z ustaleniami zawartymi w Zleceniu Emisji z winy Agencji, Agencja zobowiązuje się do powtórnej emisji reklamy w ustalonym ze Klienta terminie.

7.5. Wszelkie reklamacje dotyczące wyemitowanej Reklamy należy składać najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od ustalonego terminu zakończenia Emisji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapytania należy przesyłać na adres: sales@audiencenetwork.pl.

8.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020r.

8.3. Regulamin może zostać zmieniony, poprzez zamieszczenie na niniejszej stronie nowego Regulaminu oraz informacji o terminie, od którego ten nowy regulamin będzie obowiązywać, jak też powiadomienie Klienta o zamiarze zmiany niniejszego Regulaminu wraz z przesłaniem Klientowi linka do tej strony. Powiadomienie to nie wymaga formy pisemnej. Powyższy termin nie może wypadać wcześniej niż piętnaście dni po doręczeniu Klientowi tego powiadomienia. Jeżeli Klient nie wypowie Zlecenia w terminie czternastu dni od doręczenia mu tego powiadomienia, uważa się, że Klient i Agencja przyjęli nowy Regulamin. Niezależnie od powyższego, nowy regulamin stosuje się także do Zleceń złożonych po jego zamieszczeniu na wymienionej stronie i od terminu, w którym zaczyna on obowiązywać.

8.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zlecenia a Regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia Zlecenia.

8.5. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.6. Wszystkie Zlecenia, do których ma zastosowanie Regulamin, podlegają prawu polskiemu.

8.7. Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Agencji.